Ondanks het grote belang van kerken voor onze gebouwde omgeving vormt de leegloop en dreigende sluiting van kerkgebouwen helaas een trend die al decennialang gaande is. Een goede exploitatie met een aanvullend programma zou dit kunnen tegen gaan maar dan moeten de daaraan gekoppelde stijgende energiekosten wel worden aangepakt. De verduurzaming van kerkgebouwen is een belangrijk middel om de […]

In het Cultuur en Erfgoedprogramma 2013-2016 van de provincie Gelderland vormt herbestemming van het monumentaal erfgoed een belangrijk onderdeel. Naast de borging van cultuurhistorische waarden investeert de provincie in complexe herbestemmingsopgaven waarbij ruime aandacht wordt geschonken aan de energietransitie. Doel is het verbeteren van de financiële exploitatie van het monumentaal erfgoed door energiebesparing en het […]

De inspectietaak van de bouwinspecteur is tegenwoordig breder en complexer waardoor dikwijls het toezicht op de restauratiekwaliteit onder druk komt te staan. In opdracht van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten heeft OOM een digitale handreiking ontwikkeld voor de bouwinspecteur en de controle op de restauratiekwaliteit van monumenten. Het gaat hierbij om prioritering, het beoordelen van […]

Stichting Monumentenwacht constateert tijdens inspecties vaak negatieve gevolgen van foutief na-isoleren. Als restauratietechnisch adviesorgaan staat de Monumentenwacht, mede door de jaarlijkse inspecties, dicht bij haar leden. Vanuit die hoedanigheid is de stichting een geschikte instantie om monumenteneigenaren voor te lichten over verantwoorde energieduurzame maatregelen bij historische gebouwen. In opdracht van Monumentenwacht Nederland heeft OOM een […]

De roep om een praktische gids met verantwoorde energieduurzame maatregelen voor monumentale, historische bebouwing is groot. Hoewel het doorvoeren van verantwoorde energieduurzame maatregelen in historische gebouwen maatwerk is, is de problematiek overwegend vergelijkbaar waardoor in algemene zin oplossingsrichtingen zijn aan te geven. In opdracht van de gemeenten Den Haag, Haarlem, Harlingen, Leeuwarden, Maastricht, Utrecht, Zutphen […]